Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de VIVA Scandinavia Europe Online Shop

VIVA Scandinavia Europe
Online Shop
Stuifzandstraat 41, 3900 Overpelt
Belgium
Phone: +32491631598
E-mail: sales@vivascandinavia.com 

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen VIVA Scandinavia Europe, Stuifzandstraat 41, 3900 Overpelt ("VIVA") en de klant (de "Klant") geïnitieerd en afgehandeld via de online shop van VIVA op http://www.vivascandinavia .com. De versie van deze Algemene Voorwaarden die geldig was op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, is van toepassing.

1.2 Indien tussen VIVA en Afnemer afzonderlijk afspraken zijn gemaakt, prevaleren deze Algemene Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door VIVA is overeengekomen, weigert VIVA hierbij eventuele tegenstrijdige of andere algemene voorwaarden, die door de klant zijn aangevoerd, te aanvaarden.

1.3 De goederen in de online winkel worden exclusief aan eindgebruikers aangeboden. Daarom behoudt VIVA zich uitdrukkelijk het recht voor om goederen uitsluitend in normale huishoudelijke hoeveelheden aan te bieden en aan de klant te leveren. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden (i) betekent "Consument" elke natuurlijke persoon die een koopovereenkomst aangaat voor doeleinden die niet overwegend zijn/haar zakelijke of zelfstandige activiteiten betreffen, en (ii) "Ondernemer": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of wettelijk partnerschap dat het contract aangaat in het kader van zijn bedrijfs- of zelfstandige activiteiten.

1.4 De goederen in de online winkel worden momenteel uitsluitend aangeboden aan klanten van wie de gewone verblijfplaats zich in een van de bezorggebieden van VIVA bevindt en die een afleveradres in een van deze regio's kunnen opgeven. Verdere leveringsbeperkingen zijn uiteengezet onder 4. hieronder.

2. Koopovereenkomst

2.1 Tenzij de Klant PayPal als betaalmethode selecteert, vormt het aanbod van VIVA in de online winkel geen juridisch bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten, maar eerder een onverbindende online catalogus om de Klant te informeren over de goederen die in de online winkel worden aangeboden, alsook een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Door de klant geplaatste bestellingen worden bindend als de klant aan het einde van het bestelproces op de knop Nu kopen in het gedeelte Winkelwagen klikt. Op elk moment voordat hij op de knop Nu kopen klikt, kan de Klant de ingevoerde gegevens bewerken, de inhoud van de winkelwagen wijzigen en/of het bestelproces beëindigen door de online shop-website te sluiten. Door een bestelling te plaatsen, dient de klant bij VIVA een bindend aanbod in om een koopovereenkomst aan te gaan. De orderbevestiging die VIVA per e-mail naar de Klant heeft verzonden, betekent niet dat VIVA het aanbod van de Klant om een koopovereenkomst aan te gaan heeft aanvaard, maar dient om de Klant te informeren dat VIVA de bestelling heeft ontvangen ("Bevestiging van ontvangst"). Tenzij de Klant vooruitbetaling of PayPal als betalingsmethode heeft geselecteerd, wordt de koopovereenkomst gesloten wanneer de Klant op de knop Verzenden klikt. VIVA zal de klant per e-mail op de hoogte brengen wanneer de goederen zijn toevertrouwd aan de aanbieder van logistieke diensten ("verzendbevestiging"). VIVA is gerechtigd, maar niet verplicht, het aanbod van de Klant om een koopovereenkomst aan te gaan binnen 14 dagen na ontvangst te accepteren. Als de Klant vooruitbetaling als betaalmethode heeft geselecteerd, zal VIVA zijn acceptatie van het aanbod van de Klant verklaren door de Bevestiging van ontvangst naar de Klant te sturen. Als de klant PayPal als betalingsmethode heeft gekozen, wordt de koopovereenkomst gesloten wanneer de klant op de knop Nu kopen klikt.

2.2 In het geval de klant een bestelling plaatst voor specifieke goederen die niet beschikbaar zijn op het moment dat de klant de bestelling plaatst, behoudt VIVA zich het recht voor om de bestelling van de klant af te wijzen. Bovendien behoudt VIVA zich het recht voor vrijgesteld te worden van de verplichting om goederen te leveren als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn nadat een koopovereenkomst is bereikt. In dit geval zal VIVA de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en zal hij alle bedragen terugbetalen die de klant heeft betaald voor de geannuleerde bestelling.

2.3 VIVA accepteert geen bestellingen van klanten die jonger zijn dan 18 jaar op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

2.4 De taal van de koopovereenkomst is afhankelijk van de taal die de klant in de online winkel heeft aangeboden. VIVA behoudt zich het recht voor om de Klant facturen en leveringsbonnen te bezorgen die zijn uitgegeven in de taal van het betreffende land.

3. Annuleringsbeleid voor consumenten

3.1 Het recht van een consument om bestellingen te annuleren wordt uiteengezet in het annuleringsbeleid hieronder:

Annuleringsbeleid.

Recht om deze koopovereenkomst te annuleren.

U hebt het recht om deze koopovereenkomst binnen 14 dagen te annuleren zonder dat u een reden hoeft op te geven.

De bovengenoemde periode van 14 dagen begint op de datum waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de bezorger, de laatste zending van de door u bestelde goederen heeft aanvaard.

Om uw recht te doen gelden om deze koopovereenkomst te annuleren, stuurt u een ondubbelzinnige melding per post, fax, e-mail, enz. Naar ons op

VIVA Scandinavia Europe
Online Shop
Stuifzandstraat 41, 3900 Overpelt
Belgium
Phone: +32491631598
E-mail: sales@vivascandinavia.com

Gevolgen van annuleringen

Als u deze koopovereenkomst annuleert, vergoeden wij alle betalingen die wij van u ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van extra gemaakte kosten als u een ander type levering dan onze laagste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en op zijn minst binnen 14 dagen na de datum waarop wij uw annulering hebben ontvangen. Om u te vergoeden voor de bovengenoemde betalingen, gebruiken wij dezelfde methode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen we kosten in rekening brengen voor dergelijke terugbetaling. We behouden ons het recht voor om dergelijke terugbetaling te weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs levert dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke datum eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk aan VIVA Scandinavia Europe Online Shop Stuifzandstraat 41, 3900 Overpelt België te retourneren en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte bracht van uw annulering. De periode voor de teruggave van de goederen zal worden nageleefd als u de goederen verzendt voordat de periode van 14 dagen verstrijkt.

We nemen de kosten van het terugzenden van de goederen aan ons over. U verbindt zich ertoe alle kosten voor het waardeverlies van de goederen op zich te nemen indien een dergelijk waardeverlies het gevolg is van het afhandelen van de goederen op een manier die niet noodzakelijk was om de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen te beoordelen.

Einde van het annuleringsbeleid

4. Levering, leveringstermijnen, beschikbaarheid van goederen

4.1 Leveringen vinden alleen plaats op het afleveradres dat door de Klant is opgegeven en alleen als dit adres zich in een van de bezorggebieden van VIVA bevindt. Details over de leveringsgebieden worden hier gespecificeerd. VIVA behoudt zich het recht voor om redelijke deelleveringen te doen. In dit geval zal VIVA de klant informeren in de verzendbevestiging.

4.2 Als onderdeel van het bestelproces zal VIVA de Klant op de hoogte stellen van de levertijd. VIVA zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van vertragingen bij de levering als gevolg van overmacht of andere incidenten waarvoor VIVA niet verantwoordelijk is en zal de Klant een redelijke nieuwe leveringsperiode bieden in overeenstemming met de omstandigheden van de vertraging. In het geval dat de goederen niet kunnen worden geleverd binnen deze nieuwe leveringstermijn om redenen waarvoor VIVA niet verantwoordelijk is, kan VIVA de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. In dit geval zal VIVA de Klant onmiddellijk vergoeden voor alle uitgevoerde betalingen. Als van de klant niet kan worden verwacht dat hij de vertraagde levering accepteert, kan de klant de koopovereenkomst ontbinden door VIVA in tekstvorm te informeren (per brief, fax of e-mail). De overige wettelijke rechten van de klant blijven onveranderd.

5. Prijzen en verzendkosten

5.1 Prijzen geldig op het moment waarop de bestellingen worden geplaatst zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief wettelijke omzetbelasting.

5.2 Bezorgkosten en alle extra kosten die worden gemaakt voor diensten die door VIVA in de online shop worden aangeboden en door de Klant worden aangevraagd, moeten worden vermeld in de bestelbon en worden door de Klant aangenomen. Verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van het type levering en de aard van de bestelling. Details over verzendkosten worden hier gespecificeerd.

6. Betalings- en betalingsmethoden

6.1 Gefactureerde bedragen zijn bij aflevering zonder aftrek verschuldigd. Als de klant een vooruitbetaling als betaalmethode selecteert, zal het factuurbedrag betaalbaar zijn na ontvangst van de orderbevestiging door de klant.

6.2 VIVA biedt deze betaalmethoden: creditcard, IDEAL en bankoverschrijving vooraf aan. De terugbetaling van een factuurbedrag wordt gedaan met behulp van de door de klant gekozen betalingsmethode.

6.2.1 Voor creditcardbetalingen accepteert VIVA MasterCard en Visa. Gefactureerde bedragen worden geblokkeerd op de creditcard van de klant op de datum dat de bestelling wordt geplaatst en worden in rekening gebracht op de datum waarop de goederen worden verzonden.

6.3 De Klant heeft alleen recht op verrekening van bedragen als zijn tegenvorderingen op een juridisch bindende wijze zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door VIVA schriftelijk zijn bevestigd. Bovendien kan de Klant zijn recht om betalingen te weerhouden alleen uitoefenen voor zover de respectievelijke tegenvordering gebaseerd is op dezelfde koopovereenkomst.

7. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van VIVA totdat alle vorderingen op koopovereenkomsten zijn voldaan.

8. Garantie

8.1 In geval van gebreken in de geleverde goederen zijn de rechten van de Klant om aanspraak te maken op een aanvullende prestatie of een prijsverlaging of om de koopovereenkomst te ontbinden onderworpen aan de toepasselijke wetgeving. Als onderdeel van zijn recht om aanvullende prestaties te claimen, kan de klant een vervanging of een oplossing van de gebreken aanvragen. VIVA is echter gerechtigd om een vervanging te leveren als het verhelpen van de gebreken niet redelijk zou zijn. Het recht van de klant om schadevergoeding of compensatie voor verspilde uitgaven te eisen, staat onder 9. hieronder.

8.2 Alle garantieclaims vervallen twee jaar na levering van de goederen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 VIVA is alleen aansprakelijk voor schade zoals gespecificeerd onder a) tot en met d) hieronder:

(a) in geval van overlijden, lichamelijk letsel en/of schade aan de gezondheid alsmede in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;

(b) in geval van schade die voortvloeit uit het niet naleven van schriftelijke garanties voor de vermogensbelangen van de Klant waarop de garantie betrekking heeft en die bij de VIVA bekend was op het moment waarop deze werd gemaakt;

(c) in het geval van productaansprakelijkheid zoals uiteengezet in de Product Liability Law van België;

(d) in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid. De aansprakelijkheid voor schade zal beperkt zijn tot de omvang van de schade die VIVA typisch moest anticiperen op het moment dat de koopovereenkomst werd gesloten op basis van de omstandigheden die toen bekend waren. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die essentieel zijn voor het sluiten van de koopovereenkomst waarop de klant kan rekenen.

9.2 In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van VIVA voor schadevergoeding uitgesloten, ongeacht de juridische gronden.

9.3 In het hierboven onder 9.1 d) genoemde geval vervallen de aanspraken op schadevergoeding en schadevergoeding na twaalf maanden. Het begin van een dergelijke vervalperiode is onderworpen aan het Burgerlijk Wetboek van België.

9.4 Voor zover de aansprakelijkheid van VIVA is uitgesloten krachtens deze Algemene Voorwaarden, zal hetzelfde van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van haar medewerkers en agenten, inclusief maar niet beperkt tot personeelsleden.

10. Privacy

Alle persoonlijke gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden uitsluitend verzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Details over verzamelde gegevens en het gebruik ervan worden uiteengezet in de privacyverklaring die beschikbaar is voor weergave en/of opslaan (raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie).

11. Slotbepalingen

11.1 VIVA en de klant komen overeen om de Belgische wetgeving toe te passen.

11.2 Mocht een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de rest van de bepalingen onaangetast.

11.3 Als de klant handelaar is, is de exclusieve juridische locatie voor alle geschillen de locatie van de maatschappelijke zetel van VIVA in Overpelt. VIVA kan echter haar algemene juridische locatie gebruiken om een rechtszaak tegen de Klant aan te spannen.

12. Identiteits- en contactgegevens van de leverancier

VIVA Scandinavia Europe
Online Shop
Stuifzandstraat 41,
3900 Overpelt
Belgium
Phone: +32491631598
E-mail: sales@vivascandinavia.com
 

Our Favorites

Tea blending is the combination of different teas together to achieve the final product.

FOLLOW US ON INSTAGRAM

@vivascandinavia